NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP TẦN SUẤT - NHẬN DẠNG TRONG XỬ LƯ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA VẬT LƯ

VƠ THANH QUỲNH1 , NGUYỄN XUÂN B̀NH2, NGUYỄN ĐỨC VINH1

1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2 Viện Vật lư địa cầu, Viện KH&CN Việt Nam

 

Tóm tắt: Các phương pháp phân tích nhận dạng đóng vai tṛ quan trọng trong xử  lư và  phân tích tài liệu địa vật lư, đặc biệt là đối với tài liệu địa vật lư hàng không trong t́m kiếm và dự báo triển vọng khoáng sản. Phương pháp tần suất - nhận dạng là một trong số các phương pháp nhận dạng mới, được xây dưng trên cơ sở ứng dụng phương pháp phân tích tần suất trong thuật toán đánh giá, lựa chọn thông tin và thuật toán phân tích đối sánh, xác định các đối tượng đồng dạng. Phương pháp này hiện đang được áp dụng bước đầu có hiệu quả trong xử lư và phân tích tài liệu phổ gamma hàng không phục vụ t́m kiếm và dự báo triển vọng khoáng sản. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn c̣n một số hạn chế cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và mở rộng hơn nữa phạm vi áp dụng của phương pháp. Bài báo này tŕnh bày những kết quả nghiên cứu hoàn thiện nội dung phương pháp, cho phép giải quyết bài toán nhận dạng trong xử lư số liệu địa vật lư một cách triệt để hơn đối với cả hai trường hợp: biết trước và chưa biết trước các đối tượng đối sánh.


 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa chất - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản)