Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin
Trang (Page): 1 2 3

TÌM THẤY 51 MẢNH BẢN ĐỒ TỶ LỆ  1:50000
Found 51 sheets at scale 1:50000
Danh sách các mảnh bản đồ (list of sheets)
Stt (Number) Loại bản đồ  (Kind of map) Tên tờ (Name of mapsheet) Danh pháp (Map index) Kinh độ (Longitude) Vĩ độ (Latitude)
1
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Phú Riềng - Sông Bé

106 45 43 - 107 03 55
11 31 43 - 11 56 07
2
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Phú Xuyên - Hà Nam Ninh3
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Mặt cắt4
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
ĐCTV 3.15
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
ĐCTV 3.36
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
ĐCTV 3.47
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
ĐCTV 3.58
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
ĐCTV 3.69
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
ĐCTV 3.810
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Mặt cắt 4.111
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Mặt cắt 4.212
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Chỉ dẫn13
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Quỳ Hợp - Nghĩa Đàn14
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Mặt cắt AB, CD, EF15
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Thạch Khê

105 43 45 - 106 02 00
18 20 - 18 30
16
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Pleiku - GialaiKonTum

107 47 00 - 108 14 10
14 06 55
17
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Mặt cắt CD - EF18
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Lương Sơn - Phan Thiết

108 00 00 - 108 30 00
10 51 55 - 11 19 59
19
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Lương Sơn - Phan Thiết20
Bản đồ Địa chất thuỷ văn
Biên Hoà - Long Thành

105 30 - 105 45
21 00 - 21 10