Trang chủ Nguồn lực thông tin Văn bản pháp qui Dịch vụ thông tin
Trang (Page): 1

TÌM THẤY 4 MẢNH BẢN ĐỒ TỶ LỆ  1:200000
Found 4 sheets at scale 1:200000
Danh sách các mảnh bản đồ (list of sheets)
Stt (Number) Loại bản đồ  (Kind of map) Tên tờ (Name of mapsheet) Danh pháp (Map index) Kinh độ (Longitude) Vĩ độ (Latitude)
1
Bản đồ địa chất thuỷ văn
Ninh Bình
F48-XXXIV
105 00 - 106 00
20 00 - 20 40
2
Bản đồ địa chất thuỷ văn
Vạn Yên
F48-XXVII
104 00 - 105 00
20 40 - 21 20
3
Bản đồ địa chất thuỷ văn
Lạng Sơn
F48-XXIII
106 00 - 107 00
21 20 - 22 00
4
Bản đồ địa chất thuỷ văn
Thanh Hoá - Vinh
E48 - IV & E48 - X
105 30 - 106 00
18 40 - 20 00