TIẾN TRÌNH QUẶNG HOÁ ĐỒNG KHU VỰC
BẮC BỘ VIỆT NAM VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỊA ĐỘNG LỰC

NGUYỄN VĂN BÌNH

Viện Khoa học vật liệu, Viện KH & CN VN,
 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến các kiểu quặng hoá đồng ở khu vực Bắc Bộ: sulfur Cu-Ni (các kiểu Tạ Khoa, Cao Bằng, Núi Chúa), sulfur-đồng, đồng tự sinh trong đá phun trào, sulfur -  đồng - đa kim, sulfur - đồng - sắt, cát kết chứa đồng và mạch thạch anh - Cu - Mo. Các quặng hoá đồng này chủ yếu hình thành trong giai đoạn hoạt hoá magma - kiến tạo liên quan với sự hình thành các cấu trúc Mesozoi - các trũng kiểu sinh rift không đầy đủ (trũng kiểu hoạt hoá), dạng tuyến và phân nhánh phức tạp (giai đoạn hoạt hóa Mesozoi - Kainozoi).  


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Khu vực Bắc Bộ Việt Nam (gọi tắt là khu vực Bắc Bộ) trong bài này là phần lãnh thổ Việt Nam nằm về phía đông đứt gãy sâu Điện Biên - Lai Châu và phía đông bắc đứt gãy sâu Sông Mã. Quặng hoá đồng trong nhiều năm qua đã được đề cập đến trong nhiều công trình [1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 23, 24]; trong công trình này chúng tôi tập trung phân tích điều kiện địa động lực của tiến trình thành tạo quặng hoá đồng ở khu vực này.

II. BỐI CẢNH ĐỊA ĐỘNG LỰC KHU VỰC BẮC BỘ TRONG PALEOZOI MUỘN - KAINOZOI

Khu vực nghiên cứu thuộc miền cố kết Paleozoiđ Việt-Trung (Caleđoniđ Cathaysia). Trên bình đồ địa động lực khu vực, giai đoạn Mesozoi định vị một bình đồ kiến tạo mới vừa kế thừa, vừa có nhiều nét mới khác biệt hẳn các giai đoạn trước nó. Giai đoạn Mesozoi trên khu vực Bắc Bộ là giai đoạn có các hoạt động rầm rộ của qu