ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HÓA HỌC, KHOÁNG VẬT CỦA ĐÁ HOA
LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THÀNH TẠO ĐÁ QUƯ CORINDON VÀ SPINEL
KHU VỰC KHOAN THỐNG - AN PHÚ, LỤC YÊN, YÊN BÁI

Nguyễn Văn Nam1. Nguyễn Ngọc Khôi2, Nguyễn Thị Huyền1
Quách Đức Tín1, Công Thị Diệp1. Nguyễn Đức Chính1, Bùi Thế Anh1
Christoph Hauzenberger3, Chakkaphan Sutthirat4

1Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Hà Nội;

2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia, Hà Nội;

3Trường Đại học Tổng hợp Graz, Cộng ḥa Áo;

4Trường Đại học Tổng hợp Chulalorngkorn, Băngkok, Thái Lan.

Tác giả liên hệ: nguyenamnt@gmail.com

Tóm tắt: Các mỏ đá quư khu vực Khoan Thống - An Phú, Lục Yên, Yên Bái được biết đến như một nguồn cung cấp quan trọng các loại đá quư khác nhau như corindon (ruby, saphir), spinel. Quá tŕnh thành tạo đá quư ở đây được các nhà địa chất trong và ngoài nước cho rằng liên quan với các thành tạo đá hoa của hệ tầng An Phú tuổi Neoproterozoi. Kết quả phân tích thành phần thạch học, khoáng vật của đá hoa và thành phần hóa học của khoáng vật calcit trong đá hoa bằng EPMA, Raman, ICP-MS cho phép phân chia đá hoa trong vùng nghiên cứu thành 3 kiểu khác nhau, gôm: kiểu chứa corindon (rubi, saphir), kiểu chứa spinel và kiểu không chứa corindon và spinel. Các đá này thường kiến trúc hạt vừa đến thô với thành phần khoáng vật chính là calcit, có chứa corindon, spinel và c̣n có thể gặp các khoáng vật phlogopit, margarit, amphibol, clinohumit, pyrit, graphit, đôi khi có apatit, chlorit và sphen. Điều kiện P-T-X thành tạo của chúng trong khoảng 550-750oC.

Từ khóa: Corindon, ruby, saphir, spinel, Lục Yên, Yên Bái.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)