TUỔI ĐỒNG VỊ U-PB VÀ THÀNH PHẦN ĐỊA HÓA CỦA ZIRCON TRONG GRANIT MỎ VÀNG G18 Ở ĐỚI KHÂU TAM KỲ - PHƯỚC SƠN VÀ Ư NGHĨA ĐỊA CHẤT, SINH KHOÁNG LIÊN  QUAN

 

TRẦN MỸ DŨNG1, NGÔ XUÂN THÀNH2, VŨ QUANG LÂN4, LA MAI SƠN4,TRẦN HẢI NAM4,

CHU VĂN DŨNG3, ĐẶNG HƯƠNG GIANG2, NGUYỄN QUỐC HƯNG2

1 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Số 6, Phạm Ngũ Lăo, Hà Nội;

2 Trường Đại học Mỏ -Địa chất, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội,

3 Liên đoàn Intergeo, Đường Phạm Văn Đồng,Bắc Từ Liêm, Hà Nội;

4 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

 

Tóm tắt: Dọc đới khâu Tam Kỳ - Phước Sơn đă ghi nhận được 98 điểm mỏ, điểm quặng vàng có giá trị công nghiệp, trong đó mỏ quặng vàng G18 có giá trị công nghiệp cao. Trong nghiên cứu này chúng tôi đề cập đến một số đặc điểm cấu trúc địa chất của khu vực mỏ G18, đồng thời granit chứa các mạch quặng Cu-Au sulphid được  thu thập để tách zircon cho nghiên cứu về tuổi đồng vị U-Pb và thành phần địa hóa của chúng. Thành phần khoáng vật của granit gồm thạch anh, felspat-K, plagioclas, ít biotit, khoáng vật phụ bao gồm zircon, ilmenit. Thành phần quặng chủ yếu gồm chalcopyrit, pyrit, galenit, arsenopyrit và vàng, chúng đi cùng với các mạch nhiệt dịch calcit và thạch anh cắt qua thành tạo granit. Tuổi thành tạo của granit xác định bằng đồng vị U-Pb zircon là 441±6 Tr.n, tương đương với loạt magma Paleozoi sớm đă được xác định trong khu vực và được cho là h́nh thành liên quan đến hoạt động hút ch́m ở đới Tam Kỳ - Phước Sơn. Thành phần địa hóa zircon trong mẫu nghiên cứu đặc trưng bằng hàm lượng U, Th, Ce cao với dị thường dương Ce (Ce/Ce*=15-300). Trong khi đó, hàm lượng Nb, Ti, Eu trong các mẫu thấp với dị thường âm của Eu (Eu/Eu*=0,10-0,32), tỷ số Dy/Yb và 1000* (Eu/Eu*)/Y thấp, lần lượt là (0,18-0,31) và (0,1-1,0), tỷ số Th/U biến đổi từ 0,33 đến 0,48. Đặc điểm địa hóa của zircon cho thấy chúng được h́nh thành liên quan đến quá tŕnh kết tinh magma. Đối sánh các tỷ số địa hóa của zircon cho thấy magma nghiên cứu không giàu nước và oxy để có thể có tiềm năng tạo khoáng Cu-Au sulphid nhiệt dịch.

Từ khóa: Tam Kỳ - Phước Sơn,Cu-Au sulphid, granit, U-Pb zircon

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí đia chất)