PHÁT HIỆN MỚI VỀ TUỔI CỦA CÁC HỆ THỐNG ĐỨT GĂY TRẺ
KHU VỰC TRUNG LƯU SÔNG THU BỒN: BẰNG CHỨNG VỀ
HOẠT ĐỘNG KIẾN TẠO TRONG PLEISTOCEN MUỘN – HOLOCEN

Nguyễn Thạc Cường1,2, Hồ Minh Thọ3,
Đoàn Văn Cánh3, Đặng Đức Nhận3

1NCS Trường Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội; 2Bộ Tài nguyên và Môi trường;  
3
Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

Tác giả liên hệ: nguyenthaccuong@yahoo.com

Tóm tắt: Bài báo này tŕnh bày các kết quả nghiên cứu bước đầu về thuỷ địa hoá và nguồn gốc nước khoáng nóng Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Ḥa bằng các phương pháp nghiên cứu truyền thống và đồng vị bền oxy, hydro. Để luận giải nguồn gốc, các mẫu nước tại nguồn nước khoáng nóng và nước suối Sơn Trung đă được lấy vào mùa mưa và mùa khô năm 2016-2017 để phân tích thành phần hóa học nước, thành phần đồng vị của nước (dD và d18O). Các kết quả phân tích thành phần hóa học trong mẫu nước nguồn Vĩnh Phương cho thấy, nước có kiểu hoá học Na-Ca-Cl, độ khoáng hóa cao (TDS=6130 mg/l), là loại nước khoáng silic nóng vừa (nhiệt độ nước tại các lỗ khoan là 58 - 60oC), kết quả phân tích thành phần đồng vị trong nước khoáng nóng cũng như định tuổi tuyệt đối của nước cho thấy nước khoáng nóng Vĩnh Phương có nguồn gốc khí tượng. Nguồn nước khoáng nóng được bổ cấp từ bề mặt, thấm qua các khe nứt trong đới phá hủy kiến tạo xuống bồn nhiệt ở độ sâu 3.000 m từ mặt đất. Nhiệt độ của bồn nhiệt được xác định bằng phương pháp địa nhiệt kế dựa vào thành phần hóa học và enthalpy của nước dao động từ 101 đến 129oC. Nước nóng tầng sâu từ bồn nhiệt do có nhiệt độ cao nên áp suất tăng và di chuyển lên bề mặt thông qua hệ thống đứt gẫy và các khe nứt. Quá tŕnh di chuyển lên mặt đất, nước nóng tầng sâu được bổ sung thêm nước lạnh trong các thành tạo địa chất vởi tỉ lệ nước lạnh ḥa trộn ước tính là 68%.

Từ khóa: Thành phần đồng vị trong nước; địa nhiệt kế; bồn nhiệt; nước khoáng nóng Vĩnh Phương; Việt Nam.

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Tạp chí địa chất)