LA CHỌN TỔ HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LƯ HỢP LƯ

 XÁC ĐỊNH CÁC THÂN QUẶNG MỘT SỐ LOẠI KHOÁNG SẢN  KIM LOẠI CÓ NGUỒN GÓC

TRẦM TÍCH PHONG HÓA, KHOÁNG SẢN PHI KIM LOẠI, PHÓNG XẠ VÀ ĐẤT HIẾM

TRONG ĐIU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÙNG THẾ L1, VŨ TRỌNG TẤN2

1Hội Địa chất Tp. Hồ Chí Minh;

2Liên đoàn Bán đồ Địa chất miền Nam,200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Tóm tắt: ng dụng địa vật lư để xác định các thân quặng trong công tác điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 chủ yếu trên các diện tích điều tra chi tiết khoáng sản. Trong các diện tích này, đặc đim của quặng, đá vây quanh bước đầu đă được xác định, do đó, có cơ sở để lựa chọn t hợp phương pháp địa vật lư tối ưu t́m kiếm các thân quặng. Các phương pháp địa vật lư trong mi t hợp được chọn trên cơ sở phân tích nguồn gốc, đặc đim, h́nh dáng thân quặng, thành phần quặng và các nguyên t đi kèm, đá vây quanh để xác định các dị thường địa vật lư trội, đặc trưng cho thân quặng có th quan sát được trên mặt đất, kết hợp với kết quả xử lư, tng hợp tài liệu địa vật lư trong các đề án đo vẽ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 trên cả nước và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lư mới, hiện đại. Bài báo này giới thiệu kết quả lựa chọn các t hợp phương pháp địa vật lư hợp lư đ xác định thân quặng một số loại khoáng sản kim loại có nguồn gốc trầm tích và phong hóa, khoáng sản phi kim loại, phóng xạ - đất hiếm trong điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, phù hợp điều kiện sản xuất địa chất ở nước ta hiện nay.

 

(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)