XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG NGANG Vs VÀ

CÁC THAM S ĐÀN HỒI CỦA MỒI TRƯỜNG ĐẤT ĐÁ

 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SÓNG MẶT ĐA KÊNH

NGUYN NHẬT KIM NGÂN1, NGUYN NGỌC THU2, ĐINH ỌUC TUẤN2

1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Tp. Hồ Chi Minh

 2Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam, 200 Lư Chính Thắng, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

                          Tóm tắt: Bài báo tŕnh bày phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh (phương pháp MASW), là một trong các phương pháp địa chấn không phá hủy, không yêu cu có l khoan tại khu vực khảo sát, đ xác định vận tc truyền sóng ngang Vs và các tham số đàn hồi trong công tác đánh giá nền móng công tŕnh xây dựng. Kết quả đo đạc của phương pháp phân tích sóng mặt đa kênh được tŕnh bày dưới dạng mặt ct 1D, th hiện sự thay đi vận tốc truyền sóng Vs theo độ sâu. Kết quả phân tích của phương pháp MASW phù hợp với thành phần thạch học của l khoan tại khu vực khảo sát. Sai s trung b́nh của giá trị Vs theo mi mét độ sâu giữa hai phương pháp MASW và down-hole vào khoảng 15,5%.


(Xem toàn văn: Liên hệ với Tạp chí Địa Chất – Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam)