Các báo cáo lập bản đồ địa chất trình bày các kết quả đo vẽ bản đồ địa chất ở các tỷ lệ 1:500.000, 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000. Tài liệu bao gồm các bản thuyết minh về các kết quả nghiên cứu về địa chất (địa tầng, cấu trúc, trầm tích, xâm nhập, phun trào), về địa mạo, phong hoá và đặc biệt là về khoáng sản (kim lượng, trọng sa ), v.v.., gồm các bản thuyết minh, các loại bản đồ (địa chất, kiến tạo, địa mạo, trầm tích đệ tứ, khoáng sản, vỏ phong hoá, trọng sa, kim lượng, ...), các số liệu về phân tích trọng sa, kim lượng, sổ mỏ.

Các báo cáo điều tra khoáng sản trình bày các kết quả tìm kiếm, thăm dò, đánh giá về khoáng sản tại các mỏ, điểm quặng gồm các bản thuyết minh về kết quả điều tra về địa chất mỏ, cấu trúc mỏ và các thân quặng, về trữ lượng khoáng sản, chất lượng quặng, v.v... và các đánh giá về giá trị và điều kiện khai thác mỏ, các bản đồ địa hình, địa chất, khoáng sản, các bình đồ mặt cắt tính trữ lượng khoáng sản, các phụ lục trình bày về các số liệu phân tích quặng và các kết quả nghiên cứu kỹ thuật làm giầu và chế biến khoáng sản, các bảng tính và thống kê trữ lượng khoáng sản, các số liệu về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình phục vụ cho việc nghiên cứu các điều kiện khai thác mỏ.

          Các báo cáo Địa vật lý trình bày các kết quả nghiên cứu về địa vật lý theo các phương pháp: điện, trường từ (mặt đất và hàng không), trọng lực, phóng xạ v.v..., gồm các bản thuyết minh, các phân tích dị thường, các bản đồ trường từ, bản đồ phóng xạ, bản đồ trường trọng lực, bản đồ điện trở xuất, .v.v.., các số liệu đo vẽ và các kết quả tính toán về các tham số địa vật lý tại các vùng điều tra.

Các báo cáo địa chất thuỷ văn - địa chất công trình: trình bày các kết quả điều tra, đánh giá và dự báo các điều kiện địa chất thuỷ văn, địa chất công trình của các tầng chứa nước, nghiên cứu động thái, đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất. v.v.., gồm các bản thuyết minh, các bản đồ địa chất thuỷ văn địa chất công trình, các biểu đồ quan trắc động thái nước dưới đất v.v..., các số liệu quan trắcvề động thái, các số liệu phân tích thành phần hoá học, thành phân vi trùng của nước, các số liệu phân tích tính chất cơ lý của đất đá, các tính toán tham số địa chất thuỷ văn địa chất công trình, các tính toán trữ lượng nước v.v...

Các báo cáo địa chất đô thị trình bày các kết quả điều tra về địa chất, địa mạo, khoáng sản, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, địa chất môi trường, tình trạng sử dụng đất, hiện trạng đô thị v.v... .gồm các bản thuyết minh, các bản đồ, số liệu minh giải về các kết quả điều tra về các lĩnh vực đã nêu.

Các báo cáo địa chất môi trường gồm các bản thuyết minh, các bản đồ, số liệu minh giải về các kết quả điều tra.

Các báo cáo chuyên đề được phân thành các nhóm, trình bày các kết quả nghiên cứu chuyên đề về phương pháp, công nghệ sử dụng trong công tác điều tra địa chất, điều tra khoáng sản khoáng sản.

Các báo cáo nêu trên hiện được lưu giữ dưới các hình thức sau:

+ Lưu giữ trong các báo cáo ở Lưu trữ Địa chất, người đọc có thể đọc hoặc sao chép trên giấy.

+ Một số báo cáo đã được tin học hóa dạng toàn văn và cài đặt trên Hệ thống tra cứu điện tử của Trung tâm, người dùng có thể tra cứu trên mạng Intranet hoặc sao ghi đĩa CD.

Website chứa danh mục các báo cáo khoáng sản hiện đang lưu giữ tại Lưu trữ Địa chất. Nội dung thư mục gồm: 
Ký hiệu lưu trữ, tên báo cáo, tên tác giả, năm thành lập, đơn vị thành lập, Tin học hóa (đã tin học hóa).