GS.TSKH.NGND Tống Duy Thanh cây đại thụ của ngành Địa chất Việt Nam
Quay lại