TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV.798 3- Ký hiệu kho cũ:
4- Dạng tài liệu: Sách
5- Tên tài liệu: Luật khoáng sản năm 2010 và các văn bản quy định chi tiết tập I
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư :
10- Tác giả: Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyê và Môi trường
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2013 16- ISSN(ISBN): 9786049040603
17- Số bản: 2 18- Số trang: 391
19- Tài liệu đi kèm:
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng:
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại