TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV.792 3- Ký hiệu kho cũ: VV.1219
4- Dạng tài liệu: Sách
5- Tên tài liệu: Giáo trình khai thác mỏ bằng sức nước
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư :
10- Tác giả: Lê Tuấn Lộc, Lê Quý Thảo
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2013 16- ISSN(ISBN):
17- Số bản: 1 18- Số trang: 143
19- Tài liệu đi kèm:
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng:
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại