TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV.780 3- Ký hiệu kho cũ: VV.1210
4- Dạng tài liệu: Luận án tiến sĩ
5- Tên tài liệu: Nghiên cứu đặc điểm và quy luật phân bố thành hệ sinh khoáng chì kẽm vùng Việt Bắc
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư :
10- Tác giả: Đào Thái Bắc
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: ĐH Mỏ - ĐC
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2011 16- ISSN(ISBN):
17- Số bản: 1 18- Số trang: 182
19- Tài liệu đi kèm: Tóm tắt LA
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng:
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại