TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV.769 3- Ký hiệu kho cũ: VV.1197
4- Dạng tài liệu: TCVN
5- Tên tài liệu: Tuyển tập các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Tiếng ồn đối với con người
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư :
10- Tác giả:
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: Tổng cục TCĐLCLVN
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2011 16- ISSN(ISBN):
17- Số bản: 1 18- Số trang: 0
19- Tài liệu đi kèm:
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng: TL dạng Photo
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại