TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV.752 3- Ký hiệu kho cũ: VV.1184, VV.1185
4- Dạng tài liệu: Sách
5- Tên tài liệu: Thư mục Địa chất Việt Nam
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư :
10- Tác giả: Tổng hội ĐCVN, Cục ĐC&KSVN
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: Cục ĐC&KSVN
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2010 16- ISSN(ISBN):
17- Số bản: 2 18- Số trang: 862
19- Tài liệu đi kèm:
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng:
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại