TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1- Ngôn ngữ: Việt Nam
2- Kí hiệu kho: VV.476 3- Ký hiệu kho cũ: VN.1132
4- Dạng tài liệu: Sách
5- Tên tài liệu: Địa mạo Việt Nam: Cấu trúc - Tài nguyên - Môi trường
6- Tiêu đề phụ:
7- Nguồn trích:
8- Hội nghị (Tên HN, năm):
9- Tùng thư : Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam
10- Tác giả: Lê Đức An, Uông Đình Khanh
11- Người dịch:
12- Người biên tập:
13- Nhà xuất bản: KHTN&CN
14- Nơi xuất bản: Hà Nội
15- Năm xuất bản: 2012 16- ISSN(ISBN):
17- Số bản: 0 18- Số trang: 660
19- Tài liệu đi kèm:
20- Nơi lưu giữ: Kho TVĐC
21- Hiện trạng:
22- Ghi chú:
23- Tài liệu đã được lập phiếu xử lý thông tin:
24- Tài liệu đã được scan, dạng ảnh:  
25- Tài liệu đã được đánh máy, dạng text:  
Quay lại