TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Subsurface electromagnetic induction imaging for unexploded ordnance detection
2-Tiêu đề dịch: Ảnh cảm ứng điện từ dưới mặt đất để phát hiện vật nổ chưa nổ
3-Ngôn ngữ: Anh 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Journal of Applied Geophysics; 79/4; p 38-45
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Society of Exploration Geophysicists
8-Nơi xuất bản: ELSEVIER, Amsterdam 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Tomasz M. Grzegorczyk, Juan Pablo Fernández, Fridon Shubitidze, Kevin O'Neill, Benjamin E. Barrowes
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Klaus Holliger
13-Kí hiệu kho: 14-ISSN(ISBN): 0926-9851
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ:
17-Chủ đề NC: Địa vật lý ứng dụng
18-Từ khóa: vật nổ chưa nổ, cảm ứng điện từ, ảnh dưới mặt đất, phương pháp Gauss–Newton, ảnh cảm ứng điện từ, phát hiện, thuật toán, nhiễu, xử lý số liệu
19-Địa lý:
Quay lại