TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Essentials of geology
2-Tiêu đề dịch: Những vấn đề cơ bản của địa chất
3-Ngôn ngữ: Anh 4-Dạng tài liệu: Sách
5-Nguồn trích:
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
8-Nơi xuất bản: America 9-Năm xuất bản: 2014
10-Tác giả: Stephen Marshak
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: AV.1006 14-ISSN(ISBN): 978-0-393-91939-4
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ:
17-Chủ đề NC: Địa chất đại cương
18-Từ khóa: Trái Đất, địa chất, đại dương, khí quyển, kiến tạo mảng, nhiệt độ, lịch sử hình thành, tai biến địa chất, động đất, núi lửa, trượt lở đất, lũ lụt, tài nguyên, năng lượng, khoáng sản, vật lý, hóa học, sinh học
19-Địa lý:
Quay lại