TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Giáo trình khai thác mỏ bằng sức nước
2-Tiêu đề dịch:
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Sách
5-Nguồn trích:
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: NXB Khoa học Kỹ thuật
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Lê Tuấn Lộc, Lê Quý Thảo
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: VV.792 14-ISSN(ISBN):
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ:
17-Chủ đề NC: Mỏ quặng
18-Từ khóa: khai thác mỏ, mỏ lộ thiên, khai thác mỏ bằng sức nước, súng bắn nước, vận tải sức nươcs, bãi thải bùn
19-Địa lý:
Quay lại