TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Tiếp cận tất định mới trong nghiên cứu tai biến địa chấn ở Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Neodeterministic seismic hazard assessement in Vietnam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Sách
5-Nguồn trích:
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: VV.795 14-ISSN(ISBN): 978-604-913-127-1
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất cấu trúc
18-Từ khóa: tai biến địa chấn, địa chấn, nghiên cứu, dự báo, động đất, đứt gãy, dao động nền, kiến tạo, chấn động cực đại, gia tốc nền, băng địa chấn, cường độ chấn động, vỏ Trái Đất, độ rung động địa chấn, M8, M8S
19-Địa lý: Việt Nam, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Á
Quay lại