TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Modern geodynamics in Vietnam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Sách
5-Nguồn trích:
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và Công nghệ
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, Đỗ Văn Lĩnh, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: VV.796 14-ISSN(ISBN): 978-604-913-126-4
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất cấu trúc
18-Từ khóa: địa động lực, hiện đại, bản đồ, khái niệm, cấu trúc, thạch quyển, manti, địa điểm, nhận dạng, ranh giới, trường ứng suất, kiến tạo, vận tốc sóng, sóng P, địa chấn, dị thường, đứt gãy, núi lửa, trường nhiệt, động đất, sóng thần
19-Địa lý: Việt Nam, Đông Nam Á
Quay lại