TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Ứng dụng công nghệ viễn thám tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) thành lặp bản đồ biến động sử dụng đất tinh Nam Định
2-Tiêu đề dịch: Application of remote sensing technology integrated geographic information system (GIS) mapping of land use changes of Nam Dinh Province
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 2 (T35), 181 - 186
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Lê Đức Hạnh, Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn, Vũ Phan Long
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa vật lý ứng dụng
18-Từ khóa: sử dụng đất, thành lập bản đồ, biến động, GIS, viễn thám, ma trận
19-Địa lý: Việt Nam, Nam Định
Quay lại