TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Nguyên nhân và quy luật của thời tiết mưa lớn khu vực Đèo Hải Vân - Đèo Cả. vùng Nam Trung Bộ (ciai đoạn 1986 - 2010)
2-Tiêu đề dịch: Causes and occurring frequency of heavy rain, "unusua heavy rain” in the area from Hai Van Pass to Ca Pass South - Centra Region of Vietnam (period 1986 - 2010)
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 2 (T35), 163 - 174
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Khanh Vân, Đỗ Lệ Thuỷ, Trần Anh Đức
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất thuỷ văn
18-Từ khóa: mưa, nguyên nhân, quy luật, thời tiết, phân bố, nhiễu động đới gió trên cao, cơ sở dữ liệu, thống kê, phân loại, bản đồ
19-Địa lý: Việt Nam, Nam Trung Bộ
Quay lại