TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Kinh nghiệm thành lặp bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1.000.000 theo nguyên tắc nguồn gốc - hình thái (phần đất liền Việt Nam)
2-Tiêu đề dịch: Experience of compiling of geomorphological map scale 1:1.000.000 by morphogenetic principle (for continental part of Vietnam)
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 2 (T35), 146 - 151
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Võ Thịnh, Bùi Quang Dũng
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất khu vực - bản đồ
18-Từ khóa: thành lập bản đồ, địa mạo, nguồn gốc, hình thái, cấu trúc, nội dung, chú giải, địa hình
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại