TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Khả năng dự báo foF2 điện ly xích đạo từ Việt Nam và ứng dụng cho truvền sóng vô tuvến HF
2-Tiêu đề dịch: Predictions foF2 of equatorial ionosphere and applications for HF communication in Vietnam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 2 (T35), 130 - 136
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Hoàng Thái Lan, Vĩnh Hào, Dương Văn Vinh, Đào Ngọc Hạnh Tâm
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa vật lý ứng dụng
18-Từ khóa: điện ly xích đạo, dự báo foF2, truyền sóng vô tuyến, F2, quan trắc, truyền sóng thẳng đứng, truyền sóng xiên, tần số
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại