TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Nghiên cứu địa chất thủy văn vùng Nam Định bằng kỹ thuật đồng vị
2-Tiêu đề dịch: Hydrological characteristics of groundwater in the Nam Dinh area from isotopic results
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 2 (T35), 120 - 129
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Hoàng Văn Hoan, Phạm Quý Nhân, Đặng Đức Nhận, Flemmine Larsen. Wagner Frank, Roland Purtschert, Christoph Gerber
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất thuỷ văn
18-Từ khóa: địa chất thủy văn, nước dưới đất, nước ngầm, nguồn gốc, thành phần, phóng xạ, bổ cập nước dưới đất, đồng vị, đồng vị bền, lấy mẫu, phân tích mẫu, tỷ số đồng vị
19-Địa lý: Việt Nam, Nam Định
Quay lại