TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Triển vọng khoáng sản sericit khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh)
2-Tiêu đề dịch: Sericite Ore Prospects in Huong Son - Ky Anh region (Ha Tinh Province)
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 2 (T35), 97 - 106
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Phạm Tích Xuân. Nguyễn Văn Phổ, Đoàn Thu Trà, Hoàng Tuyết Nga, Phạm Thanh Đăng. Nguyễn Thị Liên. Nguyễn Thị Thanh Thảo
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Khoáng vật học
18-Từ khóa: sericit, triển vọng, tiềm năng, khoáng sản, khoáng hóa, vị trí, đặc điểm, địa chất, quặng hóa, thành phần, hóa học, hàm lượng
19-Địa lý: Việt Nam, Hà Tĩnh
Quay lại