TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Ô nhiễm mangan trong nước dưới đất tầng Pleistocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh
2-Tiêu đề dịch: Manganese pollution in ground water of Pleistocene aquifers in Hochiminh City area
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1 (T35), 81 - 87
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Việt Kỳ, Lê Thị Tuyết Vân
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất thuỷ văn
18-Từ khóa: nước dưới đất, nước ngầm, ô nhiễm, mangan, giếng khoan, mặt cắt địa chất thuỷ văn, mangan, sắt, hàm lượng, Pleistocen
19-Địa lý: Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
Quay lại