TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Ứng dụng mô hình Mike Basin xác định cân bằng nước trên lưu vực Sông Cái Phan Rang
2-Tiêu đề dịch: The application of mike basin model to determine water balance in Cai Phan Rang river basin
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1 (T35), 75 - 80
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Thu Lan, Bùi Hồng Hà
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất thuỷ văn
18-Từ khóa: cơ sở dữ liệu, khí tượng thuỷ văn, nước, cân bằng nước, mô hình Mike Basin, mô hình, Mike Basin
19-Địa lý: Việt Nam, Ninh Thuận
Quay lại