TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Về độ lớn của động đất cực đại trên đới đứt gãy Mường La – Bắc Yên
2-Tiêu đề dịch: The magnitude of the largest possible earthquake in the Muong La - Bac Yen fault zone
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1 (T35), 53 - 59
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Bùi Văn Duẩn, Nguyễn Công Thăng, Nguyễn Văn Vượng, Phạm Đình Nguyên
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất cấu trúc
18-Từ khóa: động đất, đứt gãy, động đất cực đại, động hình học, biến dạng, khe nứt, kiến tạo
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại