TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Kết quả bước đầu quan trắc động đất nhỏ bằng mạng máy địa phương GURALP-6TD bố trí tại vùng Thanh Hoá
2-Tiêu đề dịch: The preliminary results of earthquake observation by deployment of the local seismic network Guralp-6TD in the region of Thanh Hoa province
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1 (T35), 36 - 46
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Đinh Văn Toàn, Chau Huei Chen, Strong Wen, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang, Dương Thị Ninh
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa vật lý ứng dụng
18-Từ khóa: động đất, địa chấn, chán tiêu, đứt gãy, máy Guralp-6TD
19-Địa lý: Việt Nam, Thanh Hoá
Quay lại