TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Một số kết quả nghiên cứu về tốc độ tích tụ trầm tích phần chân châu thổ Mê Kông và thềm kế cận
2-Tiêu đề dịch: Some research results of sediment accumlation rates on the prodelta of Mekong River Delta and the adjacent shelf
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1 (T35), 10 - 18
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Trung Thành, Phùng Văn Phách, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Trung Minh, Bùi Việt Dũng, Nguyễn Quang Long
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Trầm tích
18-Từ khóa: trầm tích, tích tụ, đặc trưng, địa chất, địa mạo, đồng vị phóng xạ, tốc độ tích tụ trầm tích
19-Địa lý: Việt Nam, Châu thổ sông Mê Kông
Quay lại