TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Trường ứng suất và các chuyển động hiện đại trong vỏ Trái Đất khu vực đông nam thềm lục địa Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: The tectonic stress field and modern movements in the Earth’s crust in the Southeast continental Shelf of Vietnam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 1 (T35), 1 - 9
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Dương Quốc Hưng, Bùi Nhị Thanh, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Văn Điệp
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa vật lý ứng dụng
18-Từ khóa: trường ứng suất, vỏ Trái Đất, núi lửa, kiến tạo, địa chấn, đứt gãy, thềm lục địa
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại