TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Định hướng phân vùng chức năng sử dụng bền vững tài nguyên môi trường vịnh Tiên Yên
2-Tiêu đề dịch: Orientation of functional zoning for sustainable use of environment and natural resources in Tien Yen Bay
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Các khoa học về Trái đất, số 4 (T34)/2012, 486 - 494
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Hoàng Văn Tuấn, Trần Đăng Quý, Nguyễn Văn Vượng, Mai Trọng Nhuận
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.3 14-ISSN(ISBN): 0886-7187
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất biển
18-Từ khóa: tài nguyên, môi trường, hiện trạng, quy hoạch, phát triển, đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, phân bố, khai thác, sử dụng, môi trường trầm tích, môi trường nước
19-Địa lý: Việt Nam, Vịnh Tiên Yên, Quảng Ninh
Quay lại