TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Tai biến địa chấn lưu vực Sông Cả - Rào Nậy
2-Tiêu đề dịch: Seismic hazards of the Sông Cả - Rào Nậy valley
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 160 - 167
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Lê Văn Dũng, Cao Đình Triều, Bùi Anh Nam, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, Cao Đình Trọng
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Trần Nghi
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất cấu trúc
18-Từ khóa: tai biến địa chất, đặc điểm, kiến tạo, địa động lực, đứt gãy, động đất, địa chấn, độ nguy hiểm
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại