TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Nghiên cứu di sản địa chất với quy hoạch phát triển bền vững ở Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Geoheritage research and sustainable development plan in Việt Nam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 150 - 159
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: La Thế Phúc, Phạm Kim Tuyến, Lương Thị Tuất, Võ Tiến Dũng
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Vũ Khúc
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Di sản địa chất
18-Từ khóa: di sản địa chất, hiện trạng, khai thác mỏ, hoá thạch, nghiên cứu, di sản, quy hoạch, phát triển bền vững
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại