TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Kỳ quan địa mạo - địa chất biển đảo Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Geotopes in Việt Nam sea and islands
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 139 - 149
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Lê Đức An, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Hữu Cử
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Nguyễn Xuân Khiển
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất biển
18-Từ khóa: biển đảo, địa mạo, địa chất, kỳ quan thiên nhiên, di sản, biển, đảo
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại