TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Một số ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động khoáng sản và hướng khắc phục
2-Tiêu đề dịch: Some impacts of the climate change on mineral activities and proposed remedial measures
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 134 - 138
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Phạm Đình Thọ
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Nguyễn Địch Dỹ
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Biến đổi khí hậu
18-Từ khóa: biến đổi khí hậu, khoáng sản, giải pháp, đặc điểm, phân bố
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại