TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Ý nghĩa khoa học và giá trị đích thực của hóa thạch thực vật ở Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Scientific significance and authentic value of flora fossils in Việt Nam
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 125 - 133
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Hữu Hùng
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Tạ Hòa Phương
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Cổ sinh vật học
18-Từ khóa: hóa thạch, hoá thạch thực vật, ý nghĩa khoa học, ý nghĩa địa chất, cây hoá đá, thực vật lộ trần, thực vật ngành thạch tùng, thực vật ngành hạt trần, hoá thạch gỗ silic hoá, gỗ carbonat hoá, gỗ ngọc hoá, địa tầng, cổ
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại