TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Tiềm năng tài nguyên nước dưới đất lãnh thổ Việt Nam
2-Tiêu đề dịch: Groundwater resouce potential of Việt Nam territory
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 116 - 124
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đoàn Văn Cánh, Võ Công Nghiệp, Đỗ Tiến Hùng
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Nguyễn Văn Lâm
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất thuỷ văn
18-Từ khóa: nước dưới đất, nước ngầm, đặc điểm, tầng chứa nước, phân bố, phức hệ chứa nước, trữ lượng, tiềm năng - Quá trình: thăm dò, khai thác, sử dụng, hiện trạng
19-Địa lý: Việt Nam
Quay lại