TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Than mỡ ở Tây Bắc Việt Nam và kết quả nghiên cứu chế tạo than cốc từ than mỡ mỏ Mường Lựm phối liệu với than gầy Hòa Bình và than bùn Hà Nội
2-Tiêu đề dịch: Fat coal in Northwest Việt Nam and the results of research on making coke from fat coal of Mường Lựm coal deposit mixed with lean coal from Hòa Bình and peat from Hà Nội
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 106 - 115
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Trần Kim Phượng, Lê Huy Du, Vũ Đình Phung
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Đỗ Cảnh Dương
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Khoáng sản
18-Từ khóa: than mỡ, than cốc, than gầy, quy mô, trữ lượng, chất lượng, chế tạo
19-Địa lý: Việt Nam, Tây Bắc Bộ
Quay lại