TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Một số kết quả điều tra mới về quặng magnesit vùng Kon Queng, Gia Lai
2-Tiêu đề dịch: Some results of new investigations on magnesite ore in Kon Queng area, Gia Lai
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 97 - 105
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Ngô Văn Minh, Đỗ Văn Nhuận, Đường Khánh, Nguyễn Quang Mạnh
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Nguyễn Thành Vạn
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Khoáng vật học
18-Từ khóa: magnesit, vị trí, magma, nhiệt dịch, nguồn gốc, cấu trúc địa chất
19-Địa lý: Việt Nam, Gia Lai
Quay lại