TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Đới đứt gãy sông Cả với phần kéo dài trên lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
2-Tiêu đề dịch: Sông Cả fault zone with its extension in Lào territory
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí Địa chất, loạt A, số 336 - 337 (7-10/2013), 79 - 91
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Bùi Văn Thơm, Nguyễn Trọng Yêm, Nguyễn Văn Hùng
11-Người dịch:
12-Người biên tập: Trần Văn Trị
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866-7381
15-Ghi chú: Số kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Tổng hội Địa chất Việt Nam (1983 – 2013)
16-Nơi lưu trữ: Kho TVĐC
17-Chủ đề NC: Địa chất cấu trúc
18-Từ khóa: đứt gãy, đới đứt gãy, địa mạo, địa chất, đặc điểm, kiến trúc, dịch chuyển, tính chất, biến dạng
19-Địa lý: Việt Nam, Lào
Quay lại