TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Tiến hóa trầm tích Kainozoi bể Phú Khánh trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo
2-Tiêu đề dịch: Cenozoic depositional evolution of Phú Khánh Basin in relation to tectonic activity
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí địa chất, loạt A, số 334, tr. 28 - 36
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Trần Nghi,Chu Văn Ngợi,Nguyễn Thị Phương Thảo,Trần Thị Thanh Nhàn,Nguyễn Duy Tuấn,Nguyễn Văn Kiểu,Trần Thị Dung,Phạm Thị Thu Hằng,Trần Văn Sơn,Đinh Xuân Thành,Trần Hữu Thân,
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866 - 7381
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Thư viện Địa chất
17-Chủ đề NC: Cổ sinh vật học
18-Từ khóa: trầm tích,tướng trầm tích,Kainozoi,kiến tạo,Miocen,Oligocen,đứt gãy,
19-Địa lý:
Quay lại