TRUNG TÂM THÔNG TIN LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT
THƯ VIÊN ĐỊA CHẤT
PHIẾU NHẬP TIN TÀI LIỆU THƯ VIỆN
(Sách, trích từ tạp chí và các tài liệu khác)
Người xử lí:
Ngày:

1-Tiêu đề: Tuổi hình thành và ý nghĩa kiến tạo của granit khối Pia Oắc, Nguyên Bình, Cao Bằng
2-Tiêu đề dịch: Emplacement age and tectonic significance of the Pia Oắc granite massif, Nguyên Bình district, Cao Bang Province
3-Ngôn ngữ: Việt Nam 4-Dạng tài liệu: Tạp chí thường kỳ
5-Nguồn trích: Tạp chí địa chất, loạt A, số 334, tr. 20 - 27
6-Hội nghị (Tên HN, năm):
7-Nhà xuất bản: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản
8-Nơi xuất bản: Hà Nội 9-Năm xuất bản: 2013
10-Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh,Vũ Thị Hiền,Trần Mỹ Dũng,Lý Quốc Sự,
11-Người dịch:
12-Người biên tập:
13-Kí hiệu kho: CV.1 14-ISSN(ISBN): 0866 - 7381
15-Ghi chú:
16-Nơi lưu trữ: Thư viện Địa chất
17-Chủ đề NC: Địa chất cấu trúc
18-Từ khóa: tuổi,U/Pb,zircon,kiến tạo,hình thành,kết tinh,địa chất,Sr/Nd,đặc điểm,đồng vị,granit,Sm/Nd,
19-Địa lý:
Quay lại